سلام بسیجی   
 

سلام بر تو که مروارید خاطرات همیشه زنده شهامت و استواری را در صدف  

 

جانت پرورانده ای عشق الهیت را ،قلب آسمانیت را  می ستایم  و از خداوند 

 

 می خواهم که فرزندان این مرز همیشه سربلند پاسدار خوبی برای ارزشهایی 

 

 باشند که تو پایدار ساختی .  

 

 

هفته بسیج  پیشا پیش بر بسیجیان همیشه  

 

بیدار مبارک 

JavaScript Codes
p alian="center">

JavaScript Codes